Επιστημονικός Συντονιστής

ADAMO Αδάµ Χαρβάτης είναι ψυχολόγος, MSc Σχολικής Ψυχολογίας και διδάκτορας ψυχολογίας. Έχει εκπαιδευτεί στις ψυχοθεραπευτικές µεθόδους Gestalt, Συστηµική Αναπαράσταση και στην Αφηγηµατική Ψυχοθεραπεία. Είναι επιστηµονικός συντονιστής του Ινστιτούτου Αφηγηµατικής Ψυχοθεραπείας (Ελλάδα). Είναι συντονιστής του προγράµµατος εκπαίδευσης στην αφηγηµατική ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα του Dulwich Centre της Αυστραλίας, του εκπαιδευτικού-θεραπευτικού κέντρου που διαµόρφωσε την Αφηγηµατική Ψυχοθεραπεία και εκπαιδευτής αφηγηµατικής θεραπείας.

Έχει εργαστεί ως σχολικός ψυχολόγος σε ιδιωτικά σχολεία, σε ειδικά σχολεία και σε Κέντρα ∆ιάγνωσης και Αξιολόγησης Μαθητικού Πληθυσµού του Υπουργείου Παιδείας. Έχει εργαστεί ως στέλεχος πρόληψης σε Κέντρο Πρόληψης για τα Ναρκωτικά και ως συµβουλευτικός ψυχολόγος στο Τµήµα Ψυχολογικής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης (όπου ασχολήθηκε µε ανθρώπους ιδιαίτερα χαµηλών οικονοµικών δυνατοτήτων). Έχει εργαστεί ιδιωτικά µε ενήλικους, παιδιά, ζευγάρια, οικογένειες και οµάδες και έχει υπάρξει επιµορφωτής σε σειρά επιµορφωτικών προγραµµάτων (από εθελοντικά προγράµµατα µέχρι προγράµµατα οργανωµένα από Πανεπιστήµια).

Έχει αποτελέσει ιδρυτικό µέλος και συµµετάσχει σε πολλές εθελοντικές πρωτοβουλίες για θέµατα κοινωνικά και ψυχικής υγείας, µερικές εκ των οποίων είναι η Οµάδα Εθελοντών για την Αναπηρία και το ∆ίκτυο Αυτοµόρφωσης για την Ψυχολογία. Ακόµη, έχει διδάξει –ως έκτακτος διδάσκων- µαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας και Συµβουλευτικής Ψυχολογίας σε τέσσερα ελληνικά πανεπιστήµια. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιεί και στα µαθήµατά του στο Πανεπιστήµιο είναι βιωµατική, Έχει έξι δηµοσιεύσεις σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.