Οδηγός σπουδών

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τη δομή, το περιεχόμενο και τη βιβλιογραφία του εκπαιδευτικού προγράμματος που οδηγεί στην πιστοποίηση  του Αφηγηματικού Θεραπευτή στα ακόλουθα έγγραφα: